Praktické otázky a odpovědi k pravidlům

 1. Kolik mám pokusů k nahození cíle:
  Družstvo A ani napotřetí správně nenahodilo cíl. Jak se postupuje dále?
  Cíl má právo třikrát házet družstvo B, první kouli však i nadále bude házet družstvo A. Pokud ani družstvo B správně nenahodí cíl, obě družstva se po třech pokusech střídají až
  do okamžiku správného náhozu.
 2. Posunutí kruhu odhozu:
  Družstvo A ani napotřetí správně nenahodilo cíl. Může družstvo B posunout kruh odhozu ?
  Ano, družstvo B může couvat ve směru předchozích hodů tak dlouho, dokud nedosáhne polohy, která dovolí hodit cíl na maximální vzdálenost. Nová poloha kruhu odhozu nebude již dále měněna, ani pokud se nepodaří cíl umístit dalšími třemi hody.
 3. První koule mimo hříště:
  Družstvo A hodí první kouli mimo hřiště. Kdo pokračuje ve hře?
  Pokračuje družstvo B. Pokud ani družstvo B neumístí kouli na hřišti, hraje družstvo A
  a družstva se střídají, dokud se nepodaří umístit kouli na hřišti.
 4. Koule mimo hřiště:
  Družstvo A vystřelí všechny koule ze hřiště, ale cíl zůstane ve hře. Kdo bude pokračovat?
  Pokračuje družstvo A, pokud má ještě koule.
 5. Stejná vzdálenost od cíle:
  Družstvo A hodí kouli, která i po měření je stejně daleko od cíle jako nejbližší koule družstva B. Kdo pokračuje ve hře?
  Pokračuje jedním hodem družstvo A, jež nepřekonalo soupeře. Pokud se po tomto hodu nic nezmění, hraje družstvo B a dále se družstva střídají až do okamžiku, kdy se změní situace.
 6. Měření stejných koulí:
  Po skončení hry jsou nejbližší koule družstva A i B stejně daleko od cíle. Jak se bude postupovat?
  Ani jedno družstvo nemá bod a novou hru začíná družstvo, které házelo cíl při minulé hře.
 7. Neúmyslné posunutí koule nebo cíle:
  Při měření neúmyslně posune družstvo A kouli nebo cíl. Jak se bude postupovat?
  Vychází se z předpokladu, že koule družstva A je dál od cíle. Pokud tedy měří nejbližší dvě koule, bude automaticky hrát družstvo A. Pokud po dalším hodu mohlo dojít ke změně postavení koulí nebo cíle, je možno vzdálenosti opětovně posoudit.
 8. Neúmyslné posunutí na konci hry:
  Při měření na konci hry neúmyslně posune družstvo A kouli nebo košonka. Jednalo se
  o nejbližší dvě koule. Další nejbližší koule má družstvo B. Kolik bodů bude mít družstvo B?
  Družstvo B bude mít automaticky jeden bod a u dalšího bodu záleží na přeměření vůči posunuté kouli nebo cíli. Neznamená to, že by posunutá koule byla automaticky anulována
  a družstvo B získalo ihned i druhý bod.
 9. Posunutí rozhodčím:
  Při měření posunul kouli nebo cíl rozhodčí. Jak se bude dále postupovat?
  Rozhodčí je považován za součást hry a vychází se z předpokladu neúmyslného zásahu. Koule se tedy budou měřit v novém postavení.
 10. Měření rozhodčím:
  Při měření nás rozhodčí nenechal přihlížet. Má na to právo?
  Pokud hráči zavolají k přeměření rozhodčího, vychází se z předpokladu, že hřiště patří rozhodčímu a může – a měl by – hráče vykázat do příslušné vzdálenosti, koule přeměřit a poté oznámit výsledek.
 11. Zásah koulí z vedlejšího hřiště:
  Koule z vedlejšího hřiště posunula kouli a košonek na našem hřišti. Můžeme je vrátit
  na původní místo?
  Pro prevenci jakýchkoliv sporů označujte košonek i kouli po každém dopadu. V případě náhodného posunutí koulí z vedlejšího hřiště nebo jiným způsobem můžete bez problémů vrátit všechny přesunuté koule nebo cíl na původně označené místo. V opačném případě zůstanou koule v novém postavení.
 12. Možnost přeměření:
  Družstvo A již nemá koule, družstvo B ano. Má družstvo B právo na přeměření ještě před tím, než hází?
  Ano, není důvod, proč by družstvo nemohlo přeměřit nejbližší koule nebo jakoukoliv jinou kouli, pokud je to v logice hry. Právo přeměření má i družstvo A.
 13. Cíl mimo hřiště:
  Cíl skončí mimo hřiště. Jak se bude postupovat?
  Pokud mají obě družstva ještě v ruce koule (bez ohledu na počet), hra se anuluje a novou hru začíná družstvo, které začínalo hru předchozí. Pokud má koule pouze jedno družstvo, získává tolik bodů, kolik má v ruce koulí.
 14. Úprava hřiště:
  Lze po vhození cíle upravovat hřiště?
  Je zakázáno jakýmkoliv způsobem upravovat hřiště s výjimkou třech úderů koulí o zem před vhozením první koule. Žádné družstvo nesmí odstraňovat nebo přemisťovat jakékoliv překážky na hřišti. Druhou výjimkou je zahlazení díry, vzniklé hodem předchozí koule. Toto právo má však pouze družstvo, které hází následující kouli.
 15. Zahlazení díry po poslední kouli:
  Družstvo A hodilo kouli a přiblížilo se k cíli. Hráč družstva A zahladil díru, vzniklou hodem poslední koule. Má na to právo?
  Ne. Toto právo má pouze družstvo, jež bude házet následující kouli, v tomto případě družstvo B. To se může z taktických důvodu rozhodnout zanechat díru, vzniklou hodem poslední koule na místě.
 16. Zahlazení kruhu odhodu:
  Je možno zahladit stopy po posledním kruhu odhodu?
  Ano, družstvo, které hází cíl by mělo ještě před hozením zahladit všechny kruhy odhodu
  v okolí, aby při další hře předešlo neúmyslnému hraní z jiného kruhu odhodu.
 17. Plastový cíl:
  Musím hrát se soupeřovým cílem, pokud je z plastu?
  Pokud cíl splňuje veškeré náležitosti, dané pravidly, musíte s ním hrát. Velikost cíle musí být 25 – 35 mm, pokud je ze dřeva, může být opatřen barevnou vrstvou. Pokud jde o plastový cíl, musí být homologovaný mezinárodní federací pétanque F.I.P.J.P. V současné době má tuto homologaci pouze plastový cíl VMJ, a tato písmena jsou na něm vyražena. Pokud plastový cíl nemá homologaci, nesmí se s ním hrát ani v případě souhlasu obou soupeřů.
 18. Odstranění koule mimo hřiště:
  Kdo má odstranit kouli, jež se odrazila zpátky do hřiště?
  Může to udělat kterékoliv z družstev. Pokud není koule odstraněna před dalším hodem koule, považuje se za platnou. Pokud však například střelec hází bezprostředně obě koule za sebou a bylo by necitlivé jej rušit odstraňováním koule, může se první koule, jež se vrátila na hřiště, odstranit až po vhození koule druhé. V každém případě by si měla družstva preventivně a včas odsouhlasit, že první koule byla mimo hřiště.
 19. Hra v rukavicích:
  Je možné hrát v rukavicích?
  Ano, není v pravidlech ustanovení, jež by například v zimě bránilo hře v rukavicích.
 20. Časový limit:
  Při hře na časový limit je hráč družstva A v kruhu a chystá se hodit cíl. Zazní časové znamení. Počítá se nához ještě jako uskutečněný před časovým limitem?
  Ne. Pokud cíl již nestojí v regulérním postavení, nához se počítá jako uskutečněný
  po časovém znamení. Pokud se tedy hraje systémem jednoho náhozu po časovém limitu, bude tento nához poslední za předpokladu, že po této hře není stav vyrovnaný.
 21. Vícebarevný cíl:
  Družstvo A vyhrálo los a chce hrát s vícebarevným cílem. Musí družstvo B toto akceptovat?
  Ano. Pokud cíl splňuje veškeré náležitosti, dané pravidly, družstvo B s ním musí hrát.
 22. Posunutí cíle kamenem:
  Družstvo A posune cíl odraženým kamenem. Vrací se cíl na původní označené místo?
  Ne. Kámen, který se může odrazit například od letící koule, je součástí hry a cíl zůstavá
  v nové pozici.
 23. Napomenutí člena družstva rozhodčím:
  Rozhodčí napomenul hráče družstva A, jež porušil pravidla. Tento hráč není kapitánem družstva. Nemusí rozhodčí toto napomenutí sdělit přímo kapitánovi?
  Ne. Rozhodčí může napomenou příslušného hráče bez ohledu na to, zda je kapitánem družstva nebo ne.
 24. Hra ze špatného kruhu odhodu:
  Družstvo A hrálo ze špatného kruhu odhodu. Jak se bude postupovat?
  Koule by měla být anulována a vše, co přesunula se vrátí na původní místo, za předpokladu,
  že koule i cíl byly označené. Pokud je to však pro družstvo B výhodnější, může nechat kouli platnou a vše nechat v novém postavení.
 25. Přešlap kruhu odhodu:
  Hráč družstva A při hodu přešlápl kruh odhodu. Může hráč družstva B anulovat hozenou kouli?
  Ne. Toto právo má pouze rozhodčí. Pokud hráč družstva A porušuje pravidla, družstvo B
  na to upozorní rozhodčího a pokud ten zjistí porušení pravidel, napomene hráče a při opakování může kouli anulovat.
 26. Průměr kruhu odhodu:
  Jaký má mít průměr kruh odhozu?
  35 – 50 cm, počítá se vnitřní průměr mezikruží.
 27. Vzdálenost cíle:
  Většina objemu cíle byla ve vzdálenosti 6 metrů. Je cíl platný?
  Ne. Cíl musí být celým objemem minimálně 6 metrů a maximálně 10 metrů od vnitřní hrany kruhu odhodu.
 28. Zpochybnění vzdálenosti cíle:
  Družstvo A hodilo cíl a první kouli. Družstvo B úspěšně zpochybnilo vzdálenost cíle přeměřením. Má na to právo?
  Ano. Stávající pravidla umožňují zpochybnit vzdálenost cíle přeměřením. V takovém případě hází Družstvo A znovu cíl ze stejného kruhu odhodu. V okamžiku, kdy i Družstvo B hodí první kouli, pozice cíle je dále nezpochybnitelná.
 29. Koule ve hřišti nebo v autu:
  Většina objemu koule, hozená družstvem A je mimo hřiště. Je tato koule platná?
  Ano. Koule je neplatná pouze pokud je celým objemem mimo hřiště nebo jej celým objemem opustila a vrátila se na hřiště.
 30. Maximální vzdálenost při hře:
  Na jakou vzdálenost lze hrát?
  Pokud se košonek hrou posune (například při odpálení), může se hrát na vzdálenost 3 – 20 metrů od vnitřní hrany kruhu odhodu. Mimo tuto vzdálenost je cíl neplatný a postupuje se jako kdyby byl odehrán mimo hřiště.
 31. Hra nevlastní koulí:
  Hráč družstva A hrál omylem s jinou koulí (například koulí soupeře nebo spoluhráče). Jak se bude postupovat?
  Koule musí být neprodleně nahrazena za správnou. Hráč je napomenut, ale koule platí. Teprve v případě opakování prohřešku je koule anulována.
 32. Přeměření na konci hry:
  Družstvo A po skončení hry tvrdí, že má tři body a odstraní koule předtím, než to družstvo B odsouhlasí. Jaký bude postup?
  Jako prevence jakýmkoliv dohadům vždy počkejte s odstraněním koule, dokud se soupeřem neodsouhlasíte – případně nepřeměříte – počet bodů. Pokud družstvo A mělo koule označené na zemi, může je vrátit a dodatečně si odsouhlasit počet bodů. Pokud koule nebyly označené, body nezískává. Získané body uplatňuje a počítá družstvo, které boduje za kontroly druhého družstva.
 33. Pozdní nástup ke hře:
  Družstvo A nenastoupí v určený čas na určené hřiště a družstvo B je připraveno a namítá tuto skutečnost. Je družstvo A penalizováno?
  Obě družstva mají povinnost dostavit se na hřiště do 15 minut po vyhlášení výsledků losování. Po 15 minutách je družstvo A penalizováno 1 bodem a za každých dalších 5 minut vždy dalším bodem.
 34. Chybějící hráč:
  Může hrát tříčlenné družstvo A, i když mu chybí 1 hráč?
  Ano. Ale nesmí použít jeho koule. Hraje tedy pouze 4 koulemi. Pozdě příchozí hráč nemůže zasáhnout do probíhající hry a může se zapojit až po dalším nahození cíle.
 35. Správné oblečení:
  Hráč družstva A nastoupil bos a do půl těla. Je to akceptovatelné?
  Ne. Hráč je napomenut a v případě nerespektování vyloučen.