Oficiální propozice JZD

TERMÍNY HRACÍCH KOL:
Datum a čas jednotlivých kol si kluby vzájemně dohodnou.
Termín by oba kluby měly znát alespoň tři dny předem. Určí též, zda budou hrát venku nebo doma. Není určeno pořadí soupeřů, tedy jednotlivých hracích kol.
Jednou dohodnutý termín lze podle určitých podmínek změnit – viz „oddíl 2: klasifikace“.

KOORDINÁTOR:
Pořadatelem 1. ročníku PK Bowle09 Klatovy.

Další ročníky dle dohody účastníků (vítěz předchozího, apod.).

ROZHODČÍ:
Na každé hrací kolo bude na místě určen jeden rozhodčí z domácího klubu.

Tento by měl disponovat měřícími pomůckami a znalostí pravidel. Rozhoduje ve sporných situacích
v rámci pravidel hry. Rozhodčí se může anebo nemusí zapojit do utkání jako hráč.

JURY:
Vyšší orgán soutěže složený ze statutárních zástupců účastnických klubů (předsedů,
prezidentů apod.), který společně rozhoduje o vznesených protestech a ve sporných záležitostech, jež se během soutěže vyskytnou (viz „NÁMITKOVÉ ŘÍZENÍ oddíl 2: klasifikace“).

PRAVIDLA:
Utkání: Bez časového limitu do 13 bodů.
Započaté hrací kolo se musí odehrát v daný den (opodstatněnost přerušení posoudí JURY).
Týmy: Smíšené (5 – 8 hráčů, z nichž min. 1 musí být osoba opačného pohlaví. Výjimky níže).
Hráči: Mohou anebo nemusejí být registrovaní v ČAPEK, ale musejí být členy daného klubu.
Náčiní: Hrát je možno také s nehomologovanými koulemi.
Ostatní pravidla: Dle platných mezinárodních pravidel FIPJP a ČAPEK.

SYSTÉM:
Každý s každým, dvoukolový (doma/venku).

Jednotlivá utkání daného hracího kola hrají předepsaným způsobem a v předepsaném pořadí buďto týmy smíšené, anebo týmy bez specifikace (muži/ženy/smíšené).
Při účasti čtyř klubů: 3 kola venku a 3 kola doma (max. 6 hracích dnů, min. 4 dny).
Poznámka: Možno sjednat domácí utkání v jeden den s více kluby najednou, ale vždy v jiném
čase tak, aby se utkání s různými kluby nepřekrývala. Utkání venku je nutné odehrát na
domácím hřišti soupeře. Příklad: domácí Dobřany – hosté Klatovy (9:00 – 12:00) a
následně domácí Dobřany – hosté Nepomuk (12:00 – 15:00). Hráno v jeden den v Dobřanech.
Avšak Klatovy a Nepomuk tam spolu hrát nesmějí. A tak podobně.
Hrací doba: Systém tří sérií hracího kola umožňuje odehrát vždy několik utkání současně.
Tudíž potřebný čas na jedno hrací kolo lze odhadnout na tři až čtyři hodiny.

HŘIŠTĚ:
Běžná hřiště zúčastněných klubů, rozměrů alespoň 3 x 12 m. Vhodné je vyznačení
hranice hřiště či území ztráty. Kluby si na místě dohodnou vzdálenost od hranic hřiště při náhozu (zpravidla 0,5 m boční okraj, 1 m zadní hranice). Povinná jsou počítadla, nepovinné odhazovací kroužky. Na hrací kolo domácí připraví minimálně tři hřiště.

STARTOVNÉ:
500,- Kč za klub.

Způsob hospodaření: čtyři kluby á 500,- Kč = 2000,- Kč. Přičemž 1500,- Kč bude rozděleno na ceny a zbývajících 500,- použito organizátorem ročníku na věcné ceny aj. vlastní náklady.

CENY:
1. místo – velký (neputovní) pohár, diplom a finanční ve výši 750,- Kč

2. místo – diplom a finanční ve výši 500,- Kč
3. místo – diplom a finanční ve výši 250,- Kč
4. místo – diplom (možná cena útěchy)
(případně další věcné ceny dle zůstatku ze startovného – závisí na pořadatelském klubu)
Vyhlášení výsledků a ocenění účastníků: Proběhne po ukončení soutěžního ročníku (po odehrání posledního kola) na místě a v čase dohodnutém účastníky. (Např. na místě posledního hracího dne, na některém z turnajů, na společenském setkání klubů apod.)

HRACÍ KOLO:
Stanovený počet utkání v jeden hrací den, buďto venku nebo doma.

Hrací kolo sestává z následujících sérií utkání, odehraných v následujícím pořadí:
SÉRIE A: jedno utkání smíš. trojic (triplettes) + jedno utkání dvojic b. spec. (doublettes)
SÉRIE B: jedno utkání trojic b. spec. (triplettes) + dvě utkání jednotlivců b. spec. (tête à tête)
SÉRIE C: jedno utkání smíš. dvojic (doublettes) + jedno utkání dvojic b. spec. (doublettes)
+ jedno utkání jednotlivců b. spec. (tête à tête)
Tedy 2 utkání trojic, 3 utkání dvojic a 3 utkání jednotlivců = celkem 8 utkání.
Poznámka: „smíš.“ – smíšené týmy, tj. min. jedna osoba opačného pohlaví
„b. spec.“ – týmy bez specifikace (možno volit tým muži, ženy nebo smíšený)
Typ utkání je pro přehlednost také vyznačen na předepsaném formuláři zápisu hracího kola.

HRÁČI KLUBU:
Každý hráč, který za daný klub startuje, musí být v okamžiku startu platným členem
tohoto klubu (oddílu, spolku, občanského sdružení, apod.).
Na každé herní kolo je nominováno v ideálním případě pět hráčů daného klubu (max. osm, min.
jeden – viz“ oddíl 2: klasifikace“), přičemž při pěti hráčích musí být v týmu alespoň jedna osoba
opačného pohlaví. Při více hráčích taktéž a musí se zapojit do předepsaných utkání, aby se
jednalo o utkání smíšených týmů. Při méně než pěti hráčích, osoba opačného pohlaví být v týmu
nemusí.

KAPITÁN:
Každý klub si pro hrací den určí kapitána týmu. Tento vede a signuje (domácí)

nebo kontroluje a signuje (hosté) zápis z utkání (hracího kola), předkládá soupisku hráčů, určuje
rozhodčího (domácí), zastupuje klub v námitkovém řízení, ověřuje platnost členství hráčů
v příslušném klubu (může stačit čestné prohlášení kapitánů), schvaluje způsobilost hřiště aj.
Kapitán se může anebo nemusí zapojit do utkání jako hráč.

KOMUNIKAČNÍ KANÁLY:
Webové stránky Bowle09: www.petanque-klatovy.cz

(kde propozice, všechny aktualizace, termíny utkání, průběžné výsledky, zápisy z utkání aj.).
Dále e-mail adresy statutárních zástupců klubů a jejich služební či osobní telefony.

SOUPISKA:
Daný hrací den musí klub předložit písemnou soupisku nominovaných hráčů

(členů klubu), která obsahuje nejvýše osm jmen a nejméně jedno jméno. Nejméně jeden hráč
musí být osoba opačného pohlaví (mimo výjimky uvedené v bodě „HRÁČI KLUBU“ v „oddílu
1: propozice“). Soupiska také specifikuje, v jakém složení tým do kterého utkání nastoupí (viz
předepsaný formulář „soupiska“). Důvodem je nasazení týmu bez strategické znalosti složení
týmu soupeře, nasazeného do stejného utkání. Týmy se tak nominují odděleně.

ZÁPIS HRACÍHO KOLA:
O všech utkáních hracího kola je na místě učiněn zápis na

předepsaném formuláři, vč. jmen hráčů v jednotlivých týmech, bodového zisku dle klasifikace,
aj. Zápis je nutno neprodleně (do 48 hodin od ukončení hracího kola) doručit pořadateli
soutěže, aby mohly být vedeny průběžné výsledky na příslušném webu. Doručit zápis (se
soupiskami) je možné osobně, běžnou poštou či naskenovaný originál elektronickou poštou.

TÝM UTKÁNÍ:
V zápisu z utkání bude uvedeno složení týmu, tedy kdo ke kterému utkání ze
soupisky nastoupí. Hráč ze soupisky může odehrát jedno a více utkání, anebo také nemusí odehrát žádné utkání. Během jednotlivých utkání se hráči nesmějí v daném týmu střídat.

ZMĚNY TERMÍNŮ:
Jednou dohodnutý termín hracího kola lze zrušit, a to bez dalšího
postihu, bude-li o tom soupeř vyrozuměn nejpozději předchozí den do 20:00 hod. Pokud se kolo mezi soupeři nakonec vůbec neodehraje, bude připsáno v neprospěch klubu, který vícekrát termín zrušil. Pokud termín kola vůbec nedomluví anebo následně zruší oba soupeři stejněkrát, utkání kola budou připsány v neprospěch obou soupeřů. Nastoupit k utkání musejí týmyv dohodnutých časech. Jejich nedodržení upravuje odstavec „PENÁLE“.

NÁMITKOVÉ ŘÍZENÍ:
V případě sporné situace, kterou kluby nevyřeší na místě, mohou
vznést písemný (možno elektronicky) protest (do tří dnů od hracího kola), který vyřeší JURY (do 20 dnů od doručení) písemným rozhodnutím.

KLASIFIKACE:
– v případě regulérního utkání:
vítěz získá 13 bodů + tolik bodů, kolik činil rozdíl skóre
příklad: za vítězství 13:10 získává hráč 13 + 3 body, tj.: 16 bodů
poražený získá tolik bodů, kolik v utkání uhrál
příklad: při prohře 8 : 13 získává poražený 8 bodů
– v případě kontumačního utkání:
vítěz získá 13 bodů
poražený nezíská žádné body
skóre se započítá oběma týmům (klubům)
skóre kontumačního utkání se počítá 13 : 6 (respektive 6 : 13)
kontumační výhra se ZAPOČÍTÁVÁ do celkového součtu výher
systém hodnocení:
– o průběžném pořadí rozhoduje: 1. počet vítězství (i kontumačních), 2. počet bodů
celkem, 3. vzájemný zápas (pokud byl), 4. vyšší rozdíl skóre, 5. vyšší počet uhraných (tzn.
vlastních) bodů
– o konečném pořadí rozhoduje: 1. počet vítězství (i kontumačních), 2. počet bodů
celkem, 3. vzájemný zápas (i kontumační), 4. vyšší rozdíl skóre, 5. vyšší počet uhraných (tzn.
vlastních) bodů, 6. nový zápas (typy a počet utkání, vč. jejich termínu, stanoví JURY)

PENÁLE:
Klub se vůbec NEDOSTAVÍ na místo v dohodnutém termínu (aniž by postupoval dle bodu
„ZMĚNY TERMÍNŮ“): Kontumační prohry pro klub a kontumační výhry pro soupeře ve všech
utkáních daného kola.
Klub se OPOZDÍ oproti dohodnutému času a NEVYROZUMÍ soupeře předem:
– zpoždění do půl hodiny: V prvním utkání trojic (SÉRIE „A“) získává soupeř náskok
sedm bodů.
– zpoždění více než půl hodiny a max. hodinu: V obou utkáních SÉRIE „A“ získává
soupeř vítězství kontumačně.
– zpoždění více než 1 hodinu a max. 2 hodiny: Ve všech utkáních SÉRIA „A“ a SÉRIE „B“
získává soupeř kontumační vítězství.
– zpoždění více než dvě hodiny: Ve všech utkáních hracího kola získává soupeř kontumační
vítězství. Kolo se pro opožděného považuje za neodehrané.
Upozornění: Penále v případě zpoždění není nutno uplatňovat striktně dle předepsaného. V
případě zpoždění se můžou o jeho příčinách soupeři (kapitáni) vyrozumět a dohodnout se jinak.
Předpis má sloužit k podněcování odpovědnosti, vzájemných ohledů a komunikace.
Klub se dostaví v předepsaném počtu 5 až 8 hráčů, ale v jeho týmech (na soupisce) není
osoba opačného pohlaví (anebo nenastoupí do předepsaných utkání tak, aby tato mohla být
považována za utkání smíšených týmů):
Soupeř získá výhodu náskoku 7 bodů ve dvou utkáních, které si sám předem určí.
Klub se dostaví v počtu 4 hráčů:
v SÉRII „A“ – kontumační prohra utkání dvojic (hrány trojice)
v SÉRII „B“ – kontumační prohra jednoho utkání jednotlivců (hrány trojice a 1 jednotlivci)
v SÉRII „C“ – kontumační prohra jednoho utkání jednotlivců (hrány obě dvojice)
Klub se dostaví v počtu 3 hráčů:
v SÉRII „A“ – kontumační prohra utkání dvojic (hrány trojice)
v SÉRII „B“ – kontumační prohra obou utkání jednotlivců (hrány trojice)
v SÉRII „C“ – kontumační prohra jednoho utkání dvojic (hrány 1 dvojice a 1 jednotlivci)
Klub se dostaví v počtu 2 hráčů:
v SÉRII „A“ – kontumační prohra utkání trojic (hrány dvojice)
v SÉRII „B“ – kontumační prohra utkání trojic (hrány oba jednotlivci)
v SÉRII „C“ – kontumační prohra jednoho utkání jednotlivců a jednoho utkání dvojic
(hrány pouze 1 dvojice!)
Klub se dostaví v počtu 1 hráče:
v SÉRII „A“ – kontumační prohra všech utkání
v SÉRII „B“ – kontumační prohra jednoho utkání jednotlivců a utkání trojic
(hráno pouze 1 utkání jednotlivců!)
v SÉRII „C“ – kontumační prohra obou utkání dvojic (hráno pouze 1 utkání jednotlivců)
V případě nižšího počtu hráčů na obou stranách, utkání v sériích se kontumují oběma klubům.
Klub v daném ročníku neodehraje alespoň čtyři hrací kola (ze šesti celkem):
Finanční cena takovému klubu propadá bez ohledu na dosažené konečné pořadí, a to ve prospěch
pořadatele – koordinátora daného ročníku (dle konečného schválení JURY).

FAIR PLAY A FANNY:
Předpokládá se sportovní zápolení v duchu fair play a chování dle kodexu hráče pétanque.
Fanny je pak doporučená a jistě také hezká tradice… 🙂