Oficiální propozice PPL

ZÚČASTNĚNÉ KLUBY :
PC Dobřany; PK Bowle09 Klatovy; PC TJ Sokol Nepomuk; PC Sokol Zavlekov.

HRACÍ OBDOBÍ :
1. březen 2015 – 30.září 2015
Do 28. února 2015 kluby odevzdají přihlášku, obsahující název klubu, jméno člena JURY (statutárního zástupce organizace), kontakty na tři zástupce klubu (telefon, e-mail). Zároveň poukáží startovné na účet pořadatele (následně obdrží příjmový doklad o zaplacení).

TERMÍNY HRACÍCH KOL:
Datum a čas jednotlivých kol si kluby v dostatečném předstihu vzájemně dohodnou. Termín by oba kluby měly znát alespoň tři dny předem. Určí též, zda budou hrát venku nebo doma. Není určeno pořadí soupeřů, tedy jednotlivých hracích kol. Jednou dohodnutý termín lze podle určitých podmínek změnit – viz „oddíl 2: klasifikace“.

KOORDINÁTOR:
Pořadatelem 2. ročníku je PC Sokol Nepomuk.
Další ročníky dle dohody účastníků po dohrání 2. ročníku.

ROZHODČÍ:
Na každé hrací kolo bude na místě určen jeden rozhodčí z domácího klubu. Tento by měl disponovat měřícími pomůckami a znalostí pravidel. Rozhoduje ve sporných situacích v rámci pravidel hry. Rozhodčí se může anebo nemusí zapojit do utkání jako hráč.

JURY:
Vyšší orgán soutěže složený ze statutárních zástupců účastnických klubů (předsedů, prezidentů apod.), který společně rozhoduje o vznesených protestech a ve sporných záležitostech, jež se během soutěže vyskytnou (viz „NÁMITKOVÉ ŘÍZENÍ oddíl 2: klasifikace“).

PRAVIDLA:
Utkání: Bez časového limitu do 13 bodů.
Započaté hrací kolo se musí odehrát v daný den (opodstatněnost přerušení posoudí JURY).
Týmy: Smíšené (5 – 8 hráčů, z nichž min. 1 musí být osoba opačného pohlaví. Výjimky níže).
Hráči: Mohou anebo nemusí být registrovaní v ČAPEK, ale musejí být členy daného klubu.
Náčiní: Hrát je možno také s nehomologovanými koulemi.
Ostatní pravidla: Dle platných mezinárodních pravidel FIPJP a ČAPEK.

SYSTÉM:
Každý s každým, dvoukolový (doma/venku).
Jednotlivá utkání daného hracího kola hrají předepsaným způsobem a v předepsaném pořadí, buďto týmy smíšené, anebo týmy bez specifikace (muži/ženy/smíšené).
Při účasti čtyř klubů: 3 kola venku a 3 kola doma (max. 6 hracích dnů, min. 4 dny).
Poznámka: Možno sjednat domácí utkání v jeden den s více kluby najednou, ale vždy v jiném čase tak, aby se utkání s různými kluby nepřekrývala. Utkání venku je nutné odehrát na domácím hřišti soupeře. Příklad: domácí Dobřany – hosté Klatovy (9:00 – 12:00) a následně domácí Dobřany – hosté Nepomuk (12:00 – 15:00). Hráno v jeden den v Dobřanech. Avšak Klatovy a Nepomuk tam spolu hrát nesmějí. A tak podobně.
Hrací doba: Systém tří sérií hracího kola umožňuje odehrát vždy několik utkání současně. Tudíž potřebný čas na jedno hrací kolo lze odhadnout na tři až čtyři hodiny.

HŘIŠTĚ:
Běžná hřiště zúčastněných klubů, rozměrů alespoň 3 x 12 m. Vhodné je vyznačení hranice hřiště či území ztráty. Kluby si na místě dohodnou vzdálenost od hranic hřiště při náhozu (zpravidla 0,5 m boční okraj, 1 m zadní hranice). Povinná jsou počítadla, nepovinné odhazovací kroužky. Na hrací kolo domácí připraví minimálně tři hřiště.

STARTOVNÉ:
500,- Kč za klub.
Způsob hospodaření: čtyři kluby á 500,- Kč = 2000,- Kč. Přičemž 1500,- Kč bude rozděleno na ceny a zbývajících 500,- použito organizátorem ročníku na věcné ceny, vlastní náklady aj.

CENY:
1. místo – velký (neputovní) pohár, diplom a finanční částka ve výši 750,- Kč
2. místo – diplom a finanční částka ve výši 500,- Kč
3. místo – diplom a finanční částka ve výši 250,- Kč
4. místo – diplom (možná cena útěchy)
Případné další věcné ceny dle zůstatku ze startovného – závisí na pořadatelském klubu.
Vyhlášení výsledků a ocenění účastníků proběhne po ukončení soutěžního ročníku (po odehrání posledního kola) na místě a v čase dohodnutém účastníky.
Např. na místě posledního hracího dne, na některém z turnajů, na společenském setkání klubů apod.

HRACÍ KOLO:
Stanovený počet utkání v jeden hrací den, buďto venku nebo doma.
Hrací kolo sestává z následujících sérií utkání, odehraných v následujícím pořadí:
SÉRIE A: jedno utkání smíš. trojic (triplettes) + jedno utkání dvojic b.spec.(doublettes)
SÉRIE B: jedno utkání trojic b.spec.(triplettes) + dvě utkání jednotlivců b.spec.(tête à tête)
SÉRIE C: jedno utkání smíš.dvojic (doublettes) + jedno utkání dvojic b. spec. (doublettes)+ jedno utkání jednotlivců b.spec.(tête à tête)
Tedy 2 utkání trojic, 3 utkání dvojic a 3 utkání jednotlivců = celkem 8 utkání.
Poznámka: „smíš.“ – smíšené týmy, tj. min. jedna osoba opačného pohlaví
„b. spec.“ – týmy bez specifikace (možno volit tým muži, ženy nebo smíšený)
Typ utkání je pro přehlednost také vyznačen na předepsaném formuláři zápisu hracího kola.

HRÁČI KLUBU:
Každý hráč, který za daný klub startuje, musí být v okamžiku startu platným členem tohoto klubu (oddílu, spolku, občanského sdružení, apod.).
Na každé herní kolo je nominováno v ideálním případě pět hráčů daného klubu (max. osm, min. jeden – viz“ oddíl 2: klasifikace“), přičemž při pěti hráčích musí být v týmu alespoň jedna osoba opačného pohlaví. Při více hráčích taktéž a musí se zapojit do předepsaných utkání, aby se jednalo o utkání smíšených týmů. Při méně než pěti hráčích, osoba opačného pohlaví být v týmu nemusí.

KAPITÁN:
Každý klub si pro hrací den určí kapitána týmu. Tento vede a signuje (domácí) nebo kontroluje a signuje (hosté) zápis z utkání (hracího kola), předkládá soupisku hráčů, určuje rozhodčího (domácí), zastupuje klub v námitkovém řízení, ověřuje platnost členství hráčů v příslušném klubu (může stačit čestné prohlášení kapitánů), schvaluje způsobilost hřiště aj.
Kapitán se může anebo nemusí zapojit do utkání jako hráč.

KOMUNIKAČNÍ KANÁLY:
Webové stránky PC Sokol Nepomuk www.petanque.nepomuk.cz
(propozice, všechny aktualizace, termíny utkání, průběžné výsledky, zápisy z utkání aj.).
Dále e-mail adresy statutárních zástupců klubů a jejich služební či osobní telefony.

SOUPISKA:
Daný hrací den musí klub předložit písemnou soupisku nominovaných hráčů (členů klubu), která obsahuje nejvýše osm jmen a nejméně jedno jméno. Nejméně jeden hráč musí být osoba opačného pohlaví (mimo výjimky uvedené v bodě „HRÁČI KLUBU“ v „oddílu 1. propozice“). Soupiska také specifikuje, v jakém složení tým do kterého utkání nastoupí (viz předepsaný formulář „soupiska“).
Pozn.: Důvodem je nasazení týmu bez strategické znalosti složení týmu soupeře, nasazeného do stejného utkání. Týmy se tak nominují odděleně.

ZÁPIS HRACÍHO KOLA:
O všech utkáních hracího kola je na místě učiněn zápis na předepsaném formuláři, vč. jmen hráčů v jednotlivých týmech, bodového zisku dle klasifikace, aj. Zápis je nutno neprodleně (do 48 hodin od ukončení hracího kola) doručit pořadateli soutěže, aby mohly být vedeny průběžné výsledky na příslušném webu. Doručit zápis (se soupiskami) je možné osobně, běžnou poštou či naskenovaný originál elektronickou poštou.

TÝM UTKÁNÍ:
V zápisu z utkání bude uvedeno složení týmu, tedy kdo ke kterému utkání ze soupisky nastoupí. Hráč ze soupisky může odehrát jedno a více utkání, anebo také nemusí odehrát žádné utkání. Během jednotlivých utkání se hráči nesmějí v daném týmu střídat.

ZMĚNY TERMÍNŮ:
Jednou dohodnutý termín hracího kola lze zrušit, a to bez dalšího postihu, bude-li o tom soupeř vyrozuměn nejpozději předchozí den do 20:00 hod. Pokud se kolo mezi soupeři nakonec vůbec neodehraje, bude připsáno v neprospěch klubu, který vícekrát termín zrušil. Pokud termín kola vůbec nedomluví anebo následně zruší oba soupeři stejněkrát, utkání kola budou připsány v neprospěch obou soupeřů. Nastoupit k utkání musí týmy v dohodnutých časech. Jejich nedodržení upravuje odstavec „PENALIZACE“.

NÁMITKOVÉ ŘÍZENÍ:
V případě sporné situace, kterou kluby nevyřeší na místě, mohou vznést písemný (možno elektronicky) protest (do tří dnů od hracího kola), který vyřeší JURY (do 20 dnů od doručení) písemným rozhodnutím.

KLASIFIKACE JEDNOTLIVÝCH UTKÁNÍ:

Terminologie :
Duely jsou vzájemná střetnutí (singly, dvojice, trojice) v rámci utkání týmů.
Duely se hrají do 13 bodů.
Utkání je definováno jako souhrn duelů dvou týmů. Zpravidla se hraje 8 duelů.
V případě regulérního duelu vítěz i poražený získají tolik bodů, kolik v duelu uhráli. Dopočet rozdílu bodů z výsledku se neprovádí.
V případě kontumačního duelu vítěz získá 13 bodů, poražený nezíská žádné body.
Skóre se započítá oběma týmům (klubům), skóre kontumačního duelu se počítá 13 : 0 (respektive 0 : 13).
Kontumační výhra se ZAPOČÍTÁVÁ do celkového součtu výher.
V případě, že utkání skončí po odehrání všech duelů nerozhodným výsledkem 4:4, bude následovat rozstřel o vítěze utkání.

Pravidla rozstřelu o vítězství v utkání:
Pokud po odehrání všech duelů skončí utkání nerozhodným výsledkem 4:4, kapitáni obou týmů připraví na zvláštní papír soupis 5 hráčů svého týmu v pořadí, v jakém budou hráči házet (pořadí je na rozhodnutí kapitána). Pokud má tým méně než 5 hráčů, bude na soupise pouze takový počet, kolik hráčů má tým k dispozici (nikdo nemůže v rozstřelu házet 2x, za takto neobsazené hody získá body soupeř). Alespoň jedním hráčem na soupise je osoba opačného pohlaví. Každý hráč má pro rozstřel k dispozici pouze jednu kouli. Tým, který má v utkání větší rozdíl celkového skóre, si zvolí, zda chce v rozstřelu začít házet jako první nebo až jako druhý. Např. díky lepšímu skóre si tým A zvolí, že bude házet jako druhý. Začíná první hráč týmu B, hodí košonek a kouli. Poté odhodí kouli hráč týmu A. Tým hráče, jehož koule je blíže košonku, získá pro hodnocení rozstřelu jeden bod. Druhá dvojice hází v obráceném pořadí, tedy košonek a kouli odhodí druhý hráč týmu A, poté odhodí kouli druhý hráč týmu B, bližší koule opět bere bod. Takto se hráči obou týmů střídají, až odhází poslední dvojice. Vítězem rozstřelu i utkání se stává tým s vyšším počtem bodů po odehrání rozstřelu. Pokud jeden z týmů má např. k dispozici pouze 4 hráče, automaticky poslední bod rozstřelu získává tým s plným počtem hráčů. Zohlednění výsledku rozstřelu pro celkové hodnocení viz další odstavec „Systém hodnocení“.

Systém hodnocení:
Systém je odlišný od hodnocení v roce 2014.
Tabulka obsahuje sloupce Pořadí, Klub, Body, Výhry, Skóre, Odehráno/6

Body :
Tým získá za vítězství v utkání (5:3, 6:2, 7:1, 8:0) 3 body. Poražený tým body nezíská. Pokud skončilo utkání po všech odehraných duelech remízou 4:4, pak po rozstřelu získá vítězný tým do tabulky 2 body, poražený tým 1 bod. Ve výsledkové tabulce se rozstřel tedy zohledňuje pouze ve sloupci Body, na sloupce Výhry ani Skóre nemá rozstřel vliv.

Výhry :
Počítají se celkem vyhrané duely ze všech utkání. Pokud tým např. vyhraje 7:1, připočte se mu do tabulky 7, poraženému 1.

Skóre :
Součet brutto výsledků (bez dopočtu rozdílu) všech odehraných duelů všech utkání.

O průběžném pořadí rozhoduje:
1. počet bodů celkem, 2. počet výher celkem, 3. vyšší rozdíl celkového skóre, 4. vzájemný zápas

O konečném pořadí rozhoduje:
1. počet bodů celkem, 2. počet výher celkem 3. vyšší rozdíl celkového skóre, 4. počet bodů z vzájemných zápasů, 5. vyšší rozdíl skóre vzájemných zápasů, 6. nový zápas (typy a počet utkání, vč. jejich termínu, stanoví JURY)

Penalizace:
Klub se vůbec NEDOSTAVÍ na místo v dohodnutém termínu (aniž by postupoval dle bodu „ZMĚNY TERMÍNŮ“): Kontumační prohry pro klub a kontumační výhry pro soupeře ve všech utkáních daného kola. Klub se OPOZDÍ oproti dohodnutému času a NEVYROZUMÍ soupeře předem:
– zpoždění do půl hodiny: V prvním utkání trojic (SÉRIE „A“) získává soupeř náskok sedm bodů.
– zpoždění více než půl hodiny a max. hodinu: V obou utkáních SÉRIE „A“ získává soupeř vítězství kontumačně.
– zpoždění více než 1 hodinu a max. 2 hodiny ve všech utkáních SÉRIA „A“ a SÉRIE „B“ získává soupeř kontumační vítězství.
– zpoždění více než dvě hodiny: Ve všech utkáních hracího kola získává soupeř kontumační vítězství. Kolo se pro opožděného považuje za neodehrané.

Upozornění:
Penále v případě zpoždění není nutno uplatňovat striktně dle předepsaného. V případě zpoždění se mohou o jeho příčinách soupeři (kapitáni) vyrozumět a dohodnout se jinak. Předpis má sloužit k podněcování odpovědnosti, vzájemných ohledů a komunikace. Klub se dostaví v předepsaném počtu 5 až 8 hráčů, ale v jeho týmech (na soupisce) není osoba opačného pohlaví (anebo nenastoupí do předepsaných utkání tak, aby tato mohla být považována za utkání smíšených týmů). Soupeř získá výhodu náskoku 7 bodů ve dvou utkáních, které si sám předem určí.

Klub se dostaví v počtu 4 hráčů:
v SÉRII „A“ – kontumační prohra utkání dvojic (hrány trojice)
v SÉRII „B“ – kontumační prohra jednoho utkání jednotlivců (hrány trojice a 1 jednotlivci)
v SÉRII „C“ – kontumační prohra jednoho utkání jednotlivců (hrány obě dvojice)

Klub se dostaví v počtu 3 hráčů:
v SÉRII „A“ – kontumační prohra utkání dvojic (hrány trojice)
v SÉRII „B“ – kontumační prohra obou utkání jednotlivců (hrány trojice)
v SÉRII „C“ – kontumační prohra jednoho utkání dvojic (hrány 1 dvojice a 1 jednotlivci)

Klub se dostaví v počtu 2 hráčů:
v SÉRII „A“ – kontumační prohra utkání trojic (hrány dvojice)
v SÉRII „B“ – kontumační prohra utkání trojic (hrány oba jednotlivci)
v SÉRII „C“ – kontumační prohra jednoho utkání jednotlivců a jednoho utkání dvojic
(hrány pouze 1 dvojice!)

Klub se dostaví v počtu 1 hráče:
v SÉRII „A“ – kontumační prohra všech utkání
v SÉRII „B“ – kontumační prohra jednoho utkání jednotlivců a utkání trojic
(hráno pouze 1 utkání jednotlivců!)
v SÉRII „C“ – kontumační prohra obou utkání dvojic (hráno pouze 1 utkání jednotlivců)

V případě nižšího počtu hráčů na obou stranách, utkání v sériích se kontumují oběma klubům.

Klub v daném ročníku neodehraje alespoň čtyři hrací kola (ze šesti celkem):
Finanční cena takovému klubu propadá bez ohledu na dosažené konečné pořadí, a to ve prospěch pořadatele – koordinátora daného ročníku (dle konečného schválení JURY).

FAIR PLAY:
Předpokládá se sportovní zápolení v duchu fair play a chování dle kodexu hráče pétanque.